e-mail Accueil


...םייח תורוק ןיעמ


B. Weill

Francais

היפוסוליפ ידומיל יתדמל המש .תפרצ ,סירפב יתדלונ
.ךוניחו
.םילשוריב הרג ינא זאמו 1976 תנשב הצרא יתילע

יתדבע ,הגויו הלבק ,תודהי ידומיל יתדמל ,ץראב
,םוגרת ,רואל האצוהו הכירע : םינוש תועוצקמב
יעוצקמה םוחתה ךא .םיריית תכרדה ,(וידרב) תונותיע
זוכיר ,היפוסוליפה תדימל : ךוניח אוה ילש ירקיעה
.ילמרופ יתלב ךוניח רקיעבו ,םירגובמל דומיל תוינכת

תזכרמו תיגוגדפ תצעויכ יתדבע םינש 16 ךשמב
תורדתסהה לש ץולחהו רעונה תקלחמב ךוניח
. תימלועה תינויצה
הרשכה ירנימס יתדמילו יתזכיר דיקפתה תרגסמב
רעונ תועונתו םיידוהי םינוגריא יגיהנמ רובע
יתבתכ ןכ םג .םירומהו םיחילשה רובעו ,תוצופתב
.ילוק-רואו בותכ יכוניח רמוח יתקפהו

םדוק ,טנרטניאב םירתא תיינבל יתינפ ,1997-מ
ןכמ רחאלו ,תינויצה תורדתסהב ידיקפת תרגסמב
הכימת" סרוק יתדמל 1998 תנשב .יטרפ ןפאב
.הז םוחתב דמלל יתלחתהו",םיבשחמ יכירדמ הרשכהו
תרושקתבו תונכתב עדיב הקימעמ ינא תעכ
.תיוטקארטניא

ב-3002 פתחתי קורס יוגה לפי השיטה של "יוגת האנרגיה".

: םיפסונ םיטרפל

תיבה ףד
אתרים בנויים
ידיעה במחשבים
לימודים ותעודות
פעילות מקצועוית
פירסומים