Assise
היוגה המסורתית

מהיא  "אהטה יוגה" ?

פרוש המילה יוגה: אחדות
- בין הגוף לנשמה
- בין הצד היוזם והצד הסביל שלנו
- בין האדם לסביבתו גשמי או רוחני

פרוש המילה "אהטה" : אה="שמש", טה="ירח"  - זה מסמל את הקוטבים האנרגטיים שבאדם והבטבע.